NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), vă comunicăm că S.C. Yves Rocher România SRL cu sediul în Str. Sfinții Voievozi nr.65, etajul 5, Sector 1, Bucureşti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/2299/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO25157427 în calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, în vederea furnizării serviciului de diagnosticare ten, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la :
a) înregistrarea, stocarea și prelucrarea în vederea furnizării serviciilor contractate, a următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de email, informații privind starea de sănătate sau starea de bine, ca de exemplu: tipul de ten, sensibilitatea tenului, alergii, sarcină sau alte afecțiuni ale pielii pe care le veți comunica în procesul de evaluare a compatibilității dumneavoastră cu produsele noastre,
b) utilizarea datelor menționate la lit. a) se face pentru a crea și a pune la dispoziția dumneavoastră un raport de compatibilitate rezultat în urma răspunsului la întrebările chestionarului pus la dispoziție prin serviciul de diagnosticare a tenului,
c) transmiterea și păstrarea de informații necesare în scopul comunicării raportului de compatibilitate a produselor noastre cu tenul dumneavoastră.

Legalitatea prelucrării: în conformitate cu Art.7 GDPR această prelucrare are ca temei consimțământul dumneavoastră ce se înregistrează prin acordul exprimat în formularul de solicitare.

Durata de stocare a datelor: datele cu caracter personal ale dumneavoatră sunt prelucrate de către operator în scopul prestării serviciilor și vor fi păstrate pentru o perioadă 6 luni de la data înregistrării formularului de solicitare. După expirarea acestui termen, informațiile și datele personale stocate vor fi distruse .

Drepturile în calitate de persoană vizată: drepturile dvs. conferite de Regulamentul UE 679/2016, sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.

Transferul datelor: Operatorul poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane numai dacă legea le permite acest lucru. Când acestea transmit datele altor persoane, se stabilesc aranjamente contractuale și mecanisme de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal și a respecta standardele noastre de protecție a datelor, de confidențialitate și de securitate. Operatorul poate fi obligat să comunice aceste tip de informații autorităților de reglementare competente, autorităților cu rol de investigare.
În cazul în care se transferă date cu caracter personal în afara SEE (Spatiului Economic European), către alți destinatari, aceastea se asigură anterior transferului de date de existența și implementarea unor garanții adecvate în domeniul protecției datelor cu caracter personal, prin încheierea de acorduri privind asigurarea protecției datelor.

S.C. Yves Rocher România SRL